Ochrana osobných údajov

Milí súčasní či budúci rodičia, boli by sme radi, aby ste sa pri čítaní príspevkov malých výletníkov, prezeraní si tejto webovej stránky a pri čítaní „Novinkova“ (našeho pravidelného dvojtýždenníka, ktorý Vám radi doručíme do Vašich e-mailových poštových schránok) cítili naozaj dobre. Preto, Zvedavá Mama Kristína, Veselý Tato Radko a Malí Výletníci beru ochranu vašich osobných údajov vážne.

Aké osobné údaje spracovávame, ako ich získavame a na aký účel?

Vaše osobné údaje (celé meno a e-mail) sú u nás v bezpečí a my ako správcovia, Zvedavá mama Kristína a Veselý tato Radko Ciglanskí, ich budeme spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

Spracovávame len údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch pôjde predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na našich webových stránkach. Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy pre prípravu a odosielanie e-mailov. Vďaka nej zaistíme, že vám od nás následne budú chodiť len tie e-mailové správy a elektronické produkty (e-booky), ktoré naozaj chcete.

K vašim osobným údajom má prístup Zvedavá mama Kristína a Veselý tato Radko Ciglanskí. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia: Google (Google Analytics, Google Webmaster Tools), ktorý využívame pri optimalizovaní webovej stránky a MailerLite, ktorý využívame ako elektronickú databázu pre prípravu a odosielanie e-mailov.

Zásady používania nepečených dátových koláčikov t.j. súborov Cookies

Počas čítania príspevkov malých výletníkov a samotného prezeranie tejto webovej stránky si ukla­dáme na va­šom po­čí­tači alebo mo­bil­nom za­ria­dení malé dá­tové „koláčiky“ t.j. dátove sú­bory co­okies.

Vďaka týmto sú­bo­rom si naša webová stránka ukladá in­for­má­cie o va­šich kro­koch a na­sta­ve­niach. Tieto informácie následne používame pre pochopenie správania sa našich čitateľov. To nám pomáha zlepšovať mieru užívateľského komfortu webovej stránky.

Sú­bory co­okie mô­žete po­u­ží­vať alebo zma­zať podľa uvá­že­nie – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke www.about­co­okies.org. Zároveň mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okie na va­šom po­čí­tači alebo mo­bil­nom za­ria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov na­sta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese redakcia@malivyletnici.sk V prípade, že nám pošlete správu na tento e-mail, môžete si uplatniť vaše právo na prístup a opravu údajov, ktoré zpracuvávame. Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše osobné údaje zpracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, prenos, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne aj kompletné vymazanie týchto údajov.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.malivyletnici.sk.

Malí výletníci upravovali znenie ochrany osobných údajov dňa 11.3.2019.

0 Zdielaní
Zdieľaj